Algemene verkoops-voorwaarden

Inleiding

Het geheel van de hierna volgende voorwaarden is van strikte toepassing. Zij werden erkend door alle leden van het Belgisch Syndicaat van Groothandelaars en Invoerders van IJzerwaren. De koper wordt geacht de voorwaarden van de verkoper te kennen en ze te aanvaarden. De verkoper verwerpt formeel de op de documenten van de koper gedrukte voorwaarden.

Verzending

Franco vanaf €500 per bestemmingsadres (enkel Benelux). Bestellingen onder de €100 worden in nota gehouden.
De goederen reizen op risico van de koper zelfs wanneer de levering franco gebeurt.

Terugzending van goederen

Geen enkele terugzending van goederen mag gebeuren zonder voorafgaandelijk akkoord.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht schriftelijk aan de verkoper gericht worden binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst van de goederen. Na deze tijdspanne kan geen enkele klacht nog aanvaard worden.

Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Hun niet naleving schenkt de koper geen verhaalrecht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Annulering

Bij eventuele annulering van de bestelling door de koper staat het de verkoper vrij hetzij de afname en de volledige betaling van de bestelling te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de waarde van de bestelling. Bij niet-betaling van de verschuldigde koopsom op de vervaldag staat het de verkoper vrij hetzij de betaling te vorderen, hetzij de geleverde goederen terug te nemen, waarbij de koper een schadeloosstelling van 30% op de koopsom verschuldigd zal zijn.

Betalingen

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Achterstallige facturen geven aanleiding tot een intrest van verwijl van 0,8% per maand vanaf de vervaldag, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
Wanneer de factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, 15 dagen na het toezenden van een per post aangetekende brief van ingebrekestelling, zal aan de verkoper voor al zijn bijkomende kosten een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van €100, onafgezien de voornoemde verwijlintresten. Het in ontvangst nemen van cheques of wisselbrieven doet geen afbreuk aan huidige verkoopsvoorwaarden, die integraal van toepassing blijven.

Betwistingen

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitelijke bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor alle geschillen voor andere
rechtbanken naar zijn keuze in te leiden.

Recupel

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Varo NV toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt zich ertoe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon/factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte electrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.
Teneinde in overeeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Varo NV de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

logo

kantoor- uren

Kantoor

Ma - Do: 08:00 - 12:.30 / 13:00 - 16:30
Vr: 08:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00

Technische dienst

Ma - Do: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30
Vr: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
(telefonisch bereikbaar tot 16:00)