Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De inhoud van dit document / deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VARO NV of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkend verkooppunt kunt vinden. Erkende verkooppunten zijn evenwel niet gerechtigd om VARO NV via een impliciete of expliciete handeling te verbinden.

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information and content, with the exception of certain hyper links, is the property of Varo. While we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use and content of this website. Through this website you are able to link to other third party websites which are not the property of Varo. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
Varo cannot be held liable for content of third party websites linked on www.varo.com. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Varo takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.
This website is frequently updated. Varo reserves the right to change product information, colour codes, availability, and all other details related to products listed. Products pictured may differ to actual articles, please contact a sales representative for the most up to date information and product samples.
SDS® is a registered trademark of Robert Bosch GmbH. Torx® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC. Philips® is a registered trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

Privacyverklaring

Het belang van deze privacyverklaring?

Varo - Vic. Van Rompuy nv (hierna “VARO”) hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Met deze Privacyverklaring wil VARO NV jou, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als Gebruiker van onze website varo.com wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op je rechten als Gebruiker.

Door gebruik te maken van onze website word je geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij jou als Gebruiker je expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

VARO is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website is eigendom van:

Varo - Vic. Van Rompuy nv
Joseph Van Instraat 9
BE-2500 Lier

Ondernemingsnummer: 0406.486.418
E-mail: info@varo.com

VARO is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat gebeurt telkens in het kader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.

Verwerker(s):

VARO verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en jouw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van VARO en de GDPR.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VARO verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal VARO in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel de gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt tijdens het gebruik van de website, kan je hier terugvinden:

 • Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je bericht;
 • Bij het berekenen van de route: identificatiegegevens;
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: identificatiegegevens;
 • Bij het monitoren van je gebruik van de website: zie daarvoor onze cookie policy;

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

VARO verwerkt je persoonsgegevens om jou als Gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. VARO verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website op een correcte en intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken.

De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toe te laten contact op te nemen met VARO of VARO toe te laten contact op te nemen met de Gebruiker;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van de website;
 • Het uitvoeren van statische analyses;

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan VARO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan VARO beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie, bepaalde functionaliteiten te schorsen.

Wat zijn je rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

VARO verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke jou op verzoek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op gegevenswissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst, heeft het recht om van VARO uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de verzamelde persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / gegevenswissing te gebruiken, zal VARO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@varo.com

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of gewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de applicatie. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan VARO. VARO zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door VARO te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke VARO zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist op basis van een wettelijke verplichting;

Recht op beperking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb je het recht om VARO te verzoeken de verwerking van je gegevens te beperken. Dat is mogelijk indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van je gegevens door VARO blijkt onrechtmatig, maar je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • VARO heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze zelf nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • VARO dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. VARO staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij VARO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal VARO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@varo.com

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan VARO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat te ontvangen, indien de verwerking ervan gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal VARO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@varo.com

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je VARO terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of beperkt te verwerken, zal VARO elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten, betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door VARO .

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal VARO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@varo.com

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal VARO steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. VARO zal je daartoe binnen één maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de oorzaak van de verlenging.

Cookies?

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op jouw toestel worden geplaatst. Daarmee worden bepaalde keuzes van terugkerende gebruikers onthouden. Een cookie is klein tekstbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je toestel. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden en onze website verder optimaliseren.

Meer informatie vind je in onze cookie-policy.

logo

kantoor- uren

Kantoor

Ma - Do: 08:00 - 12:.30 / 13:00 - 16:30
Vr: 08:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00

Technische dienst

Ma - Do: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30
Vr: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
(telefonisch bereikbaar tot 16:00)