Algemeen voorwaarden

Algemene voorwaarden

De inhoud van dit document / deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VARO NV of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkend verkooppunt kunt vinden. Erkende verkooppunten zijn evenwel niet gerechtigd om VARO NV via een impliciete of expliciete handeling te verbinden.

Disclaimer

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk, doch geldt enkel informatief. Sommige op deze site geïllustreerde toestellen, gegevens en berichtgevingen kunnen in detail verschillen van de werkelijkheid. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een aanduiding geven van de werkelijke kleuren en kunnen sterk verschillen afhankelijk van uw scherminstellingen en beeldscherm. Afbeeldingen op de site kunnen accessoires en uitrustingen vertonen die niet als dusdanig verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. VARO NV wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de toestellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als vekoopsaanbod worden gezien.
De op deze website getoonde informatie wordt door Varo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Varo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Varo, welke geen eigendom zijn van Varo, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kreator. Hoewel Varo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Varo worden onderhouden wordt afgewezen.
Varo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
SDS® is een geregistreerde merknaam van Robert Bosch GmbH.
Torx® is een geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC.
Philips® is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics N.V.

Privacybeleid

Varo respecteert uw privacy. Het is onze prioriteit om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen als u onze website bezoekt. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de websites van VARO N.V. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Als u onze nieuwsbrief aanvraagt, verleent u tegelijkertijd toestemming om uw e-mailadres op te slaan. Varo gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over onze activiteiten. Conform de voorschriften van de GDPR-wet van 25 mei 2018, of de wet op de bescherming van persoonsgegevens, wijst VARO N.V. u erop dat uw gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. In elk geval behoudt u het recht tot toegang tot uw gegevens en het recht tot wijziging en verwijdering van die gegevens. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen dan kunt u dit eveneens aangeven bij Varo Marketing.
Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Varo dan kunt u per e-mail contact opnemen met Varo Marketing op info@Varo.com of per post: Varo - Vic. Van Rompuy nv, Joseph Van Instraat 9, BE-2500 Lier.

Wedstrijdreglement

Art. 1 - De wedstrijd is zonder aankoopverplichting en wordt georganiseerd door VARO – VIC. VAN ROMPUY, met maatschappelijke zetel in de Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier en ondernemingsnummer BE 0406.486.418. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
Art. 2 - De wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke personen van minstens 18 jaar oud, gedomicilieerd in België of Nederland. De volgende personen zijn uitgesloten van deze wedstrijd: personeelsleden van VARO – VIC. VAN ROMPUY en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
Art. 3 - Aan de wedstrijd is een prijs verbonden, namelijk een nader bepaald artikel.
Art. 4 - Om kans te maken om te winnen, moet de deelnemer de gevraagde opdracht(en) uitvoeren of de juiste antwoorden op de vraag of vragen geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord geven, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert, zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die als eerste antwoordde.

In het geval dat de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, wordt de winnaar bepaald door Varo. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Varo de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de online kanalen van Varo. Er is geen materiaal van derden in de creatieve inbreng verwerkt (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Art. 5 - Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Bij verschillende deelnames is enkel de eerste deelname geldig. Elke deelnemer aan een bepaalde wedstrijd, heeft slechts kans één prijs te winnen. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
Art. 6 - De winnaars worden door VARO bekend gemaakt per brief, via e-mail of via de sociale media.
Art. 7 - De prijs kan in geen geval, noch volledig noch gedeeltelijk, voor zijn waarde in geld of voor een andere prijs omgeruild worden. Wedstrijdartikelen kunnen niet geregistreerd worden.
Art. 8 - In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VARO – VIC. VAN ROMPUY zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van VARO – VIC. VAN ROMPUY uit te sluiten. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen eveneens elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de wedstrijd of prijs door productionele of inhoudelijke redenen, overmacht of door een voorval buiten hun wil om, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Art. 9 - Conform de voorschriften van de GDPR-wet van 25 mei 2018, of de wet op de bescherming van persoonsgegevens, wijst VARO de deelnemers erop dat hun gegevens in een adressenlijst opgenomen worden en dat die gegevens gebruikt kunnen worden voor andere promoties en aanbiedingen van VARO. In elk geval behoudt elke deelnemer het recht tot toegang tot zijn gegevens en het recht tot wijziging en verwijdering van die gegevens.
Art. 10 - Door deel te nemen aan de wedstrijd ‘aanvaardt elke deelnemer onderhavig reglement zonder enig voorbehoud’.
Art. 11 - Op de gewonnen artikels geldt dezelfde garantietermijn als op het in de winkel of online verkochte artikel. De winnaar dient hiertoe onze communicatie (e-mail, brief, …) bij te houden als garantiebewijs.
2
Vergelijken
Je hebt al 3 producten om te vergelijken.
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Meer informatie